İşbu Aydınlatma Metni ile Yay Medya Grup ve bağlı şirketleri olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde web sitemize üye olan siz değerli üyelerimizin; (i) hangi kişisel verilerini işlediğimizi, (ii) kişisel veri işleme amacımızı, (iii) kişisel verilerin kimlerle ve (iv) hangi amaçla aktarılacağı, (v) veri sorumlusu olarak bilgilerimiz, (vi) kişisel veri toplama yöntemlerimiz, (vii) kişisel veri toplamamızın hukuki sebepleri ile (viii) ilgili kişi/veri sahibi olarak haklarınız hususlarında aşağıda yer alan bilgilendirme ve aydınlatma yapılmaktadır. 

TANIMLAR

Yay Medya Grup: Web sitesinin sahibi olan Global Radyo Televizyon Yay.Tic. A.Ş. başta olmak üzere Yay Medya Grup bünyesindeki grup şirketlerini,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Web Sitesi: https://www.canradyo.net/ adresinde yer alan web sitesini,

Mobil Uygulama: Yay Medya mobil uygulaması ve/veya AMP sayfası,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

İlgili Kişi / Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, izleyici, dinleyici gibi gerçek kişiyi

tanımlamaktadır. 

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Web Sitesi veya Mobil Uygulamaya üye olduğunuz takdirde aşağıdaki kişisel verileriniz Yay Medya Grup tarafından işlenebilecektir:

İletişim Bilgileri: Adres bilgileri, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon numarası, vb.,

Kimlik Bilgileri: Ad soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, T.C kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı ve pasaport vb. diğer bilgiler,

Anket Cevapları: Yay Medya Grup tarafından web sitesi dahilinde düzenlenen anket bilgisi ve anketlere verilen cevaplar. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME İLKELERİ VE AMAÇLARI

KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen, (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, sektörümüzde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden, sözleşmesel ilişkilerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan hukuki nedenlerle işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

amaçlarıyla işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER

Kişisel verileriniz, Yay Medya Grup Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası kapsamında ve anılan Politika’ya uygun olarak, KVKK ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; internet sitesi, çağrı merkezi, üyelik sözleşmesi, yazılı form ve beyanlar ve e-posta vasıtalarıyla fiziki ve/veya elektronik ortamda, toplanacak ve KVKK ve ilgili mevzuatta işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebilecektir

Yay Medya Grup tarafından kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda; kişisel verileriniz KVKK 5. Maddesi kapsamında, (i) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine veya (iv) açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir. 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak,

haklarınız bulunmaktadır.

Yay Medya Grup, başvurunuzda yer alan talepleri, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan Yay Medya Grup olarak KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi ve/veya kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak her türlü şikayetinizi aşağıda yer alan iletişim bilgilerine gönderebilir veya iletebilirsiniz:

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

Yay Medya Grup olarak web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, çocuklara yönelik değildir. Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden yürütülen tüm faaliyetler arasından, yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetler ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabilir. Reşit olmayan kişiler (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ise ancak veli veya yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilirler. Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini Yay Medya Grup ile paylaşması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmadan web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden bizimle paylaşılan verilere ilişkin olarak globalradyo@hs03.kep.tr elektronik posta adresimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Kişisel Veri Kullanım Amaçları

Yay Medya Grup tarafından işlenen kişisel veriler, Yay Medya Grup faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, sayılanlarla sınırlı olmak üzere, aşağıda anılan amaç ve sebeplerle işlenebilecek, yurt içinde ve kanunun aradığı diğer koşullarla yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Yay Medya Grup, kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlarla işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, işbu Politikaya uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir. 

Web Sitelerimiz ve Mobil Uygulamalar Üzerinden Üçüncü Kişi Web Siteleri veya Uygulamalara Verilen Linkler

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalar üzerinden Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram gibi üçüncü kişi internet siteleri, mobil uygulama ve portallara link verilmektedir. Söz konusu internet sitesi ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz işbu Politikanın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, üçüncü kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesini tavsiye ederiz. 

Çerezler 

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkân sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanmaktadır. Çerez kullanmayı tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu durum internet sayfamızı kullanmanızda sorunlara neden olabilir. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için www.aboutcookies.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Otomatik Olarak Topladığımız Diğer Bilgiler

Kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla size ilişkin kişisel veri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımıza erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak saklamaktadır. 

Veri Güvenliği

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. 

Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikasına ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardına uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz. 

Elektronik İletiler

Sizlere bilgilendirme ve iletişim amaçları dahilinde gönderdiğimiz kısa mesaj (SMS), elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan Yay Medya Grup iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. 

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir: 

 

YAY MEDYA GRUP

Ne arıyorsunuz?